Smart Tour & Leisure

กอล์ฟอุดร-เวียงจันทน์ บ้านพี่เมืองน้อง ณ สปป ลาว

Day 1  …-อุดรธานี-กอล์ฟ 1-เวียงจันทน์

เช้า        เดินทางจาก กรุงเทพ สู่อุดรธานี  

xxxx      ข้าม ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หนองคาย ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง สู่สนามกอล์ฟ Seagames Golf Club 

xxxx     ออกรอบ สนามกอล์ฟ Seagames Golf Club 18 หลุม

            หลังจบเกมกอล์ฟ  เดินทางสู่ เวียงจันทน์ เช็คอิน เข้าที่พัก……. เวียงจันทน์

Day 2   กอล์ฟ 2 – หนองคาย

เช้า     รับประทานอาหารเช้า Check-out โรงแรม / ออกเดินทางสู่สนามกอล์ฟ

  ออกรอบ สนาม Long Vien Golf Club 18 หลุม

 บ่าย   เดินทางสู่ หนองคาย / ช้อปปิ้ง ตลาดสินค้าปลอดภาษี

  เช็คอิน เข้าที่พัก……. ถึงหนองคายเย็นเช็คอินเข้าที่พัก…..

ค่ำ     รับประทานอาหารเวียดนาม แหนมเนือง

Day 3  กอล์ฟ 3-อุดรธานี

เช้า         รับประทานอาหารเช้า Check-out โรงแรม

xxxx      ออกรอบ สนามวิคตอรี่ หนองคาย 18 หลุม

             สมควรแก่เวลา เดินทางสู่อุดรธานี